Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Paszporty - dodatkowe informacje

A. Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważny dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul.

B. Okres ważności dokumentów paszportowych

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania (bez względu na wiek wnioskodawcy).

C. Utrata paszportu

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Dokument paszportowy traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

W razie zgonu posiadacza paszportu istnieje możliwość zwrotu dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Od dnia 19 lutego 2010 r. odpisy zupełne aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentów paszportowych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Źródło informacji: oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie