Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Dokumenty i warunki niezbędne przy ubieganiu się o paszport

Uwaga!

Wnioski o wydanie dokumentów paszportowych należy składać na formularzu „F-01/KIU-191 – Podanie-kwestionariusz paszportowy”. Są one dostępne w miejscach załatwiania spraw paszportowych. Z uwagi na wymaganą gramaturę papieru wnioski nie są możliwe do pobrania ze strony internetowej.

A. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób pełnoletnich;

 1. wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu, dodatkowo przyszły posiadacz paszportu umieszcza swój podpis na wniosku pod zdjęciem w ten sposób aby podpis nie dotykał linii ramki;
 2. Tutaj do pobrania wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób pełnoletnich.
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę, w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

  Uwaga!

  Prawidłowa fotografia do paszportu powinna spełniać szereg kryteriów, w związku z czym jej poprawne wykonanie wymaga pewnej wiedzy. Często zdarza się, że fotografie są odrzucane przez urzędników z Biura Paszportowego z powodu nieprawidłowości. Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że fotografia będzie wykonana prawidłowo, zapraszamy do studio naszej firmy, które mieści się w tym samym budynku, co Biuro Paszportowe, dzięki czemu mogą Państwo wykonać fotografię i złożyć wniosek w jednym miejscu. Fotografie wykonujemy ekspresowo - w ciągu kilku minut.

  Zapraszamy na stronę Fotograf Krosno, prezentującą naszą ofertę usług fotograficznych.

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej w pkt. 2 w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;
 4. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, w przypadku ubiegania się od dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 5. dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał wpłaty);
 6. dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej np. legitymacja ucznia, emeryta;
 7. pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna – jeżeli o paszport ubiega się osoba ubezwłasnowolniona całkowicie;
 8. ważny dokument paszportowy a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty, jeżeli wnioskodawca ma obowiązek posiadania dowodu osobistego, osoba która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego przedstawia inne dokumenty zawierające fotografię np. prawo jazdy;
 9. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli dane zawarte w przedkładanych dokumentach lub dane zawarte w ewidencjach, do których organ ma dostęp, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa albo występują rozbieżności w danych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

Od każdej pełnoletniej osoby składającej wniosek o wydanie paszportu pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz jego odbiór następuje osobiście. Odbioru paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie dokonuje jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli osoba, dla której wystawiono dokument paszportowy otrzymała wcześniej taki dokument należy go przedstawić przy odbiorze. Poprzedni dokument paszportowy zostanie anulowany i zwrócony posiadaczowi.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy, umożliwia osobie odbierającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niemożności dokonania weryfikacji, odcisków palców, odciski pobierane są po raz drugi i następnie z pozostałymi danymi z wniosku paszportowego przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w celu sporządzenia kolejnego paszportu. W razie zaistnienia takiej sytuacji termin odbioru nowego paszportu ulega wydłużeniu. Z tego względu należy najpierw odebrać paszport w organie paszportowym, a dopiero później dokonywać transakcji związanych z wyjazdem za granicę np. wykupywać wycieczkę, bilet lotniczy itp.

B. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej

 1. wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów, małoletni, który ukończył 13 lat sam podpisuje wniosek paszportowy oraz dodatkowo składa podpis w ramce pod fotografią w ten sposób aby podpis nie dotykał linii ramki;
 2. Tutaj do pobrania wzór poprawnie wypełnionego wniosku paszportowego dla osób małoletnich.
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę, w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

  Uwaga!

  Prawidłowa fotografia do paszportu powinna spełniać szereg kryteriów, w związku z czym jej poprawne wykonanie wymaga pewnej wiedzy. Często zdarza się, że fotografie są odrzucane przez urzędników z Biura Paszportowego z powodu nieprawidłowości. Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że fotografia będzie wykonana prawidłowo, zapraszamy do studio naszej firmy, które mieści się w tym samym budynku, co Biuro Paszportowe, dzięki czemu mogą Państwo wykonać fotografię i złożyć wniosek w jednym miejscu. Fotografie wykonujemy ekspresowo - w ciągu kilku minut.

  Zapraszamy na stronę Fotograf Krosno, prezentującą naszą ofertę usług fotograficznych.

  • małoletni, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonych lub nabytych wad wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiają go w okularach z ciemnymi szkłami,
  • osoby małoletnie poniżej 5 roku, małoletni który ukończył 5 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także małoletni którego stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej w pkt. 2 w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;
 4. pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców:
  • rodzice wyrażają zgodę osobiście składając swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie i przedkładają do wglądu dowody osobiste lub paszporty. W przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców wystarczy jego pisemna zgoda poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza,
  • w przypadku, gdy o wydanie paszportu ubiega się małoletni wychowywany w rodzinie zastępczej, zgodę wyrażają rodzice naturalni chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
 5. dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał wpłaty);
 6. dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej np. legitymacja ucznia;
 7. poprzednio posiadany dokument paszportowy;
 8. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie wydany przez wojewodę, jeżeli dane zawarte w przedkładanych dokumentach lub dane zawarte w ewidencjach, do których organ ma dostęp, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa albo występują rozbieżności w danych małoletniego ubiegającego się o wydanie dokumentu paszportowego.

Jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą, zgoda na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego dziecka powinna być poświadczona przez polskiego konsula. Zgoda na wydanie paszportu może również zostać wyrażona przed notariuszem obcego państwa, wówczas dokument zawierający zgodę należy:

 • opatrzyć specjalnym poświadczeniem - apostille, jeżeli dane państwo jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
 • zalegalizować u polskiego konsula, jeżeli dany kraj nie jest sygnatariuszem konwencji haskiej.

Zgoda na wydanie paszportu wyrażona za granicą przed notariuszem może być również przedstawiona w organie paszportowym bez dokonywania dodatkowych formalności, jeżeli zwolnienie z legalizacji takiego dokumentu wynika z umowy dwustronnej zawartej przez Rzeczypospolitą Polską.

Bliższych informacji w kwestii legalizacji dokumentów zagranicznych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl

Od każdej osoby małoletniej, która ukończyła 6 rok życia pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni.

Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat jest obowiązkowa przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów. Jednakże, wskazana jest obecność małoletniego, od którego pobrano odciski palców w celu ich weryfikacji przy odbiorze paszportu.

Jeżeli małoletni, dla którego wystawiono dokument paszportowy otrzymał wcześniej taki dokument należy go przedstawić przy odbiorze. Dokument zostanie anulowany i zwrócony wnioskodawcy.

C. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego:

 1. dokument wskazujący, że zachodzi potrzeba nagłego wyjazdu za granicę z powodu choroby, pogrzebu członka rodziny lub w związku z prowadzoną działalnością zawodową.
 2. wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu. W przypadku, gdy o paszport tymczasowy ubiega się osoba małoletnia wniosek podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów. Dodatkowo przyszły posiadacz paszportu, który ukończył 13 lat umieszcza swój podpis na wniosku pod zdjęciem w ten sposób, aby podpis nie dotykał linii ramki;
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę, w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

  Uwaga!

  Prawidłowa fotografia do paszportu powinna spełniać szereg kryteriów, w związku z czym jej poprawne wykonanie wymaga pewnej wiedzy. Często zdarza się, że fotografie są odrzucane przez urzędników z Biura Paszportowego z powodu nieprawidłowości. Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że fotografia będzie wykonana prawidłowo, zapraszamy do studio naszej firmy, które mieści się w tym samym budynku, co Biuro Paszportowe, dzięki czemu mogą Państwo wykonać fotografię i złożyć wniosek w jednym miejscu. Fotografie wykonujemy ekspresowo - w ciągu kilku minut.

  Zapraszamy na stronę Fotograf Krosno, prezentującą naszą ofertę usług fotograficznych.

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małoletni poniżej 5 roku życia, osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz osoby, których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej w pkt. 2 w zakresie wizerunku, mogą złożyć fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej;
 4. pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców:
  • rodzice wyrażają zgodę osobiście składając swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie i przedkładają do wglądu dowody osobiste lub paszporty. W przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców wystarczy jego pisemna zgoda poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza,
  • w przypadku, gdy o wydanie paszportu ubiega się małoletni wychowywany w rodzinie zastępczej, zgodę wyrażają rodzice naturalni chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;
 5. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, w przypadku ubiegania się od dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 6. dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał wpłaty);
 7. pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna – jeżeli o paszport ubiega się osoba ubezwłasnowolniona całkowicie;
 8. ważny dokument paszportowy a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty, jeżeli wnioskodawca ma obowiązek posiadania dowodu osobistego, osoba która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego przedstawia inne dokumenty zawierające fotografię np. prawo jazdy;
 9. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli dane zawarte w przedkładanych dokumentach lub dane zawarte w ewidencjach, do których organ ma dostęp, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa albo występują rozbieżności w danych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych.

Odbiór paszportu tymczasowego następuje osobiście z wyjątkiem osób małoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych całkowicie dla których odbioru dokumentu dokonuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Źródło informacji: oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie