Wszystko na temat paszportóww Krośnie

Zrób zdjęcie i złóż wniosek paszportowy w jednym miejscu!

Opłaty paszportowe

A. Opłaty za wydanie dokumentu paszportowego w kraju wynoszą:

 1. za paszport dla osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 13 lat – 140,00 zł; (wnioskodawca, który spełnia jeden z warunków określonych w pkt. B, uiszcza opłatę w wysokości 70,00 zł);
 2. za paszport dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 13 lat – 60,00 zł; małoletni, który spełnia jeden z warunków określonych w pkt. B, uiszcza opłatę 30,00 zł;
 3. za paszport tymczasowy – 30,00 zł.

B. Opłata ulgowa za wydanie paszportu w wysokości 50% opłaty podstawowej przysługuje:

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom
 5. rodzicom i małżonkom rodziców posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

Dzieciom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 75% opłaty podstawowej. Dzieci, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i ukończyły 18 lat, korzystają z ulgowej opłaty paszportowej po okazaniu dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Uwaga!

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

C. Obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 1. zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 2. braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy;
 3. zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu.

Posiadacz paszportu jest zobowiązany do jego wymiany przed upływem 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych zamieszczanych w dokumencie paszportowym, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą paszport powinien zostać wymieniony przed upływem 4 miesięcy od zaistnienia powyżej wskazanych okoliczności.

Po upływie wskazanych powyżej terminów (60 dni lub 4 m-ce) paszport traci ważność.

D. Opłata podwyższona:

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Utrata dokumentu paszportowego jest to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, która nastąpiła w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa.

Przez zniszczenie dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Tutaj można pobrać wzór zgłoszenia utraty (zniszczenia) odnalezienia dokumentu paszportowego

E. Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 1. od osób, które ukończyły 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

F. Opłatę paszportową można uiścić:

 • za pośrednictwem urzędów pocztowych lub banków.
 • w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę paszportową:

Narodowy Bank Polski O/O w Rzeszowie
Nr konta: 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

Źródło informacji: oficjalna strona Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie